• Thông báo (lần 1)
  • 07:45, 31/10/2018
  • Truy tìm chủ sở hữu xe môtô, xe gắn máy vi phạm hành chính trên lĩnh vực TTATGT
  • CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG THÔNG BÁO
  • 07:35, 26/10/2018
  • Thực hiện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 về thực hiện giá điện.
  • THÔNG BÁO
  • 08:31, 25/10/2018
  • Tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước