• Thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết về tổ chức bộ máy, cán bộ
  • 09:06, 11/10/2018
  • Năm 2018 - một năm khá bộn bề của ngành tổ chức xây dựng Đảng ở tỉnh bởi phải thực hiện, nâng chất nhiệm vụ thường xuyên và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, kế hoạch của địa phương về tổ chức bộ máy, cán bộ. Song với nỗ lực cao, trên quan điểm “Việc nào dễ làm trước, khó làm sau”, ngành đã làm có kết quả nhiều mặt công tác.
  • Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ dân tốt hơn
  • 09:03, 11/10/2018
  • Thời gian qua, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã được phường VII, thành phố Vị Thanh, quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp, phát huy ngày càng tốt hơn nữa hoạt động của bộ phận “một cửa” nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.
  • Dân vận chính quyền đi vào chiều sâu
  • 08:38, 10/10/2018
  • Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác dân vận chính quyền đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị ở thị xã Long Mỹ.