• Dân vận trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  • 07:12, 05/03/2019
  • “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Long Mỹ đã ra sức vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình.
  • Nhanh gọn, tận tình
  • 07:10, 05/03/2019
  • Là mục tiêu mà ban, ngành, địa phương thị xã Ngã Bảy đặt ra trong giải quyết hồ sơ hành chính cho dân tại bộ phận một cửa, kết quả có gần 98% người dân hài lòng mỗi khi đến bộ phận này.
  • Thi đua trong cơ quan dân cử
  • 08:29, 04/03/2019
  • Phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp huyện năm 2018 được đánh giá là có nhiều đổi mới tích cực cả về nội dung, hình thức, đặc biệt là xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình mới, cách làm hay đáng được nhân rộng.