• Chăm lo cho gia đình chính sách
  • 08:17, 21/05/2019
  • Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho gia đình chính sách, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ dân.