• Tập trung tuyên truyền đại hội
  • 08:49, 24/02/2020
  • Thực hiện kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy, UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, đã khẩn trương thực hiện nhiều phần việc nhằm chuẩn bị tốt cho sự kiện quan trọng này.
  • Nền tảng để nhiệm kỳ mới đột phá
  • 08:29, 24/02/2020
  • Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy), thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trọng tâm, đó là nền tảng để nhiệm kỳ mới Đảng bộ xã tiếp tục đề ra các nhiệm vụ đột phá khác.